Akademik Birim Kalite Komisyonu


a) Akademik Birim Kalite Komisyonu; Dekan/Enstitü/Yüksekokul Müdürü Başkanlığında, Anabilim Dalı Başkanları veya Bölüm Başkanları, birime sekretarya desteğe sunmak üzere bir araştırma görevlisi ve öğrenci temsilcisi olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Bu komisyon, ilgili birim internet sayfasında ilan edilir.  

b) Dekan/Enstitü/Yüksekokul Müdürünün bulunmadığı zamanlarda Birim Kalite Komisyonu başkanlığını, Dekan/Enstitü/Yüksekokul Müdürünün görevlendireceği yardımcısı yapar.

c) Fakülte/Enstitü/Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Komisyon üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Ancak yeni Komisyon kurulana kadar eski Komisyon çalışmaya devam eder.  Görev süresi biten ya da görevinden ayrılan üyenin yerine, Fakülte/Enstitü/Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından yeni üye belirlenir. Süresi bitmeden görevinden ayrılan üyenin yerine belirlenen üye, yerine geldiği üyenin kalan süresi kadar görev yapar.

ç) Öğrenci temsilcileri; Lisans ve/veya lisansüstü öğrenci temsilcilerinden oluşur ve bu kişiler akademik Birim Kalite Komisyonunun doğal üyesi olurlar.

Akademik Birim Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları

Akademik Birim Kalite Komisyonunun Görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik birimlerin eğitim öğretim araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili olarak; akademik birimlerde iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, birim kalite göstergelerini belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları içeren raporu belirlenen takvime uygun olarak İstanbul Rumeli Üniversitesi Kalite Komisyonuna sunmak,

b) Dış değerlendirme sürecinde, birimleriyle ilgili gerekli hazırlıkları yapmak ve yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara denetim sürecinde birimleriyle ilgili her türlü desteği vermektir.

Akademik Birim Kalite Komisyonunun Çalışma Esasları

(1) Akademik Birim Kalite Komisyonu, yılda en az 12 kez olmak üzere Komisyon Başkanının çağrısı veya komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır ve toplantı tarihi Başkan tarafından belirlenir.

(2) Akademik Birim Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.


Prof. Dr. Ing. Ahmet CANDekan/Başkan 
Prof. Dr. İbrahim YÜKSELİnşaat Mühendisliği Bölümü - Bölüm Başkanı (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Samet MEMİŞBilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza GÜNEREndüstri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı (Üye)
Arş. Gör. Saim HATİPOĞLUSekreterya Destek Üyesi
İzzettin TURUNĞÖğrenci Üye
Designneuro